ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

FELTÉTELEK

Krista Kristóf e.v.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatályos
2020. november 29. napjától
visszavonásig

 

 

Hozzáférhető: https://2kwebdesign.hu weboldalon Minden jog fenntartva!

AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) HATÁLYA

 

Krista Kristóf e.v. – 2K Web and Design (székhely: 8638 Balatonlelle, Berzsenyi u. 6..; Nyilv. sz.: 55338707, Adószám: 56669132-1-34), mint Szolgáltató – a továbbiakban: Szolgáltató – az alábbi feltételekkel nyújtja szolgáltatását:

 

 

JOGOK, KÖTELEZETTSÉGEK

 

A Megrendelő a Szolgáltatótól kapott rendszert használhatja.

A Szolgáltató Alszolgáltató igénybevételére jogosult.

Az igénybevett Alszolgáltató tevékenységéért a Megrendelővel szemben a Szolgáltató felel.

A Megrendelő köteles:

 1. a vonatkozó jogszabályokat megtartani,
 2. az rendszert rendeltetés céljára felhasználni,
 3. adataiban beállott változást Szolgáltatóval írásban közölni,
 4. a szolgáltató által számlázott díjat esedékességkor megfizetni.

 

A weboldal forráskódja a Szolgáltató tulajdona.

Az egyes fejlesztések alkalmával végzett változtatás során módosult forráskód a Szolgáltató tulajdonában marad.

A teljesítés helye: kizárólag online felület.

 

 

KOMMUNIKÁCIÓ

 

A felek megállapodnak abban, hogy írásban kommunikálnak, illetve szóbeli megbeszélésüket két munkanapon belül írásban (beleértve: e-mail és fax) megerősítik.

A Felek kijelentik, hogy a visszaigazolt e-mailes kommunikációt írásbelinek tekintik.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató részéről többen is felkereshetik.

 

 

TARTALOM FELTÖLTÉSE

 

A Szolgáltató elsősorban a weboldal szerkezetének elkészítésére és működőképességének biztosítására vállalkozik a weboldal elkészítésének elvállalásakor. A weboldalak tartalmát a megrendelőnek kell biztosítania. A weboldal tartalmának a feltöltése (bizonyos weboldal készítés csomagoknál 2kwebdesign.hu/weboldal/) a Megrendelő feladata.

A Szolgáltató a mindenkori Díjszabásban foglaltak szerint külön megállapodás keretében vállalja a weboldal tartalmának feltöltését.

A weboldal tartalmának feltöltését – megrendelés esetén – a Szolgáltató a weboldal készítéssel kapcsolatos teljesítési igazolás megérkezése után kezdi meg.

IDEGEN NYELV

 

A weboldal idegen nyelvű tartalmát a megrendelőnek kell biztosítania. A weboldal idegen nyelvű tartalmának feltöltésére a weboldal tartalmának feltöltésére vonatkozó általános szabályok vonatkoznak.

A Szolgáltató a Megrendelő által nem módosítható tartalmat nem módosítja, hanem FTP hozzáférést biztosít.

A weboldal idegen nyelvű változatának díját a mindenkori díjszabás tartalmazza.

 

 

ÁTADÁS-ÁTVÉTEL, TÖBBLETFELADAT

 

Átadáskor a Megrendelő átvizsgálja az elkészült munkát és jegyzéket készít az észrevételeiről.

A Megrendelőnek kötelessége egy héten belül az észrevételeit megküldeni a Szolgáltatónak.

Ha a Szolgáltató a Megrendelőnek harmadik fél szolgáltatását biztosítja, és a szolgáltatásban a hiba a Megrendelőnek vagy a harmadik félnek róható fel, akkor a kijavítást a Szolgáltató csak külön díjazás alapján valósítja meg.

A Szolgáltató nem élesíti az oldalt addig, amíg a teljes vállalkozási díj meg nem érkezik bankszámlájára.

Amennyiben a Szerződésben megjelölt böngészőben a megjelenítésénél a Megrendelő hibát észlel, de a Szolgáltató az azonos operációs rendszer, azonos böngésző és (elsődleges) verziószám esetén nem, úgy főszabályként a Szolgáltató tulajdonában lévő számítógép megjelenítése az irányadó, de a Szolgáltató kötelessége törekedni arra, hogy a Megrendelő eszközén is megfelelően jelenjen meg a weboldal.

 

 

KARBANTARTÁS

 

A Szolgáltató külön szerződéssel vállalja

 1. az általa elkészített weblap szerkezetének karbantartását,
 2. a rendszer felügyeletét és működőképességének a megőrzését.

 

 

A webshop tartalmának a frissítése nem tartozik a tartalmi kötelezettség alá.

A karbantartás prioritást élvez a más ügyfél kérésével szemben.

Rendszer (hardware) felügyelete alatt a kiszolgáló technika ellenőrzését kell érteni. A Szolgáltató a felmerülő probléma elhárítását az értesítést követő két órán belül köteles megkezdeni, és köteles 24 órán belül befejezni. Amennyiben ez a meghatározott időn belül nem lehetséges, akkor azt a megadott határidőn belül jeleznie kell.

A Szolgáltató köteles a weboldal (szoftver) zavartalan működését biztosítani. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a rendszer zavartalan működését fenntartja, valamint a rendszerrel kapcsolatos problémák elhárítását és megoldását az értesítéstől számított két órán belül megkezdi, és a vállalt határidőn belül befejezni.

A Szolgáltató 90% rendelkezésre állási időt vállal. A fennmaradó 10% időkeretet a rendszer felügyeletére fordítja. A rendelkezésre állás naptári – teljes – évre vonatkozik.

A Szolgáltató az érdekkörén kívül eső, egyéb ok miatti szolgáltatás kimaradásért felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató a rendszerről, azaz az adatbázisról és a fájlokról a karbantartási szerződésben meghatározott rendszerességgel biztonsági mentést készít.

 

 

LEVELEZÉS

 

A levelek küldését minden esetben az internet szolgáltató (ISP) biztosítja.

A Szolgáltató kimenő levelezést nem biztosít, illetve csak kiegészítő jelleggel.

A Szolgáltató bejövő levelezés esetében POP3 és IMAP szabványoknak megfelelő levelezést biztosít.

A Szolgáltató a levelezéshez alapfokú spam- és vírusszűrési szolgáltatást nyújt.

A Szolgáltató a Megrendelő eszközén bekövetkezett károsodásért felelősséget nem vállal.

 

 

ÜTEMEZÉS, HATÁRIDŐK

 

Ha a határidő hetekben vagy hónapokban van megszabva, akkor a határnapnak az adott hét második munkanapját kell tekinteni.

Ha a határidő lejárta pihenőnapra esik, úgy a határidő az azt követő második munkanap.

A fizetési határidő a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírásra vonatkozik.

 

 

FELELŐSSÉG

 

Amennyiben lehetőség van a weboldalról online rendelésre, a megrendelőt terheli a törvényi kötelezettségek betartása, valamint a szállítás, számlázás és minden ezekkel kapcsolatos feladat és kötelezettség.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Megrendelő által feltöltött tartalomra.

Tilos a szolgáltatást vagy a terméket a hatályos magyar és nemzetközi jogszabályok alapján üzleti és magántitoknak minősülő, szerzői jogi védelemben részesülő stb. adatokkal vagy bűncselekménnyel kapcsolatban (pl. közszeméremsértés, rágalmazás), vagy ilyenre alkalmas módokon használni. A Szolgáltató ezzel kapcsolatban a teljes felelősségét kizárja.

Amennyiben a weboldal használati díjának megállapítása az online megrendelések függvénye, úgy a Megrendelő nem élhet annak a kifogásával, hogy a terméket megrendelték, de a teljesítésre mégsem került sor.

A Megrendelő tartozik felelősséggel:

 1. csere, garancia, szavatossággal kapcsolatos jogszabályi követelmények betartásáért,
 2. weboldalán elhelyezett információk és adatok valódiságáért,
 3. tájékoztatási kötelezettség teljesítéséért,
 4. a rendszerben elhelyezett tartalom jogtisztaságáért, illetve a jogosultság hiánya miatti felelősségre vonás következményeiért.

 

 

A Szolgáltató az adatok biztonságos kezeléséért, valamint a szerver zavartalan működéséért az általában elvárható felelősséggel tartozik.

A Szolgáltató a felvitt adatokért nem tartozik felelősséggel, ha

a Megrendelő olyan tartalmat tesz közzé a – Szolgáltató által biztosított – rendszeren, ami törvénysértő, vagy

a Megrendelő ugyanott jó erkölcsbe ütköző tartalmat jelenít meg.

A Szolgáltató a kapott anyagok őrzéséért felelősséggel nem tartozik. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel és nem őrzi meg az átadás után a megrendelő által átadott anyagot.

 

 

DÍJAZÁS

 

A díjazás a mindenkori Díjszabás alapján történik.

A Díjszabásban az óradíj-alapon elszámolt munkadíj esetében minden megkezdett félóra fél órának számít.

A Végszámla összege a szerződéskötés és az átadás között felmerült többletkérések alapján eltérhet az árajánlatban szereplő összegtől. A Szolgáltatónak az eltérésről minden esetben értesítenie kell a Megrendelőt, aki kifejezett írásbeli lemondó nyilatkozatával (beleértve az e-mailt is) elállhat a többletkérelmétől.

A Szolgáltató jogosult a munka megkezdése előtt a teljes összeg felét kiszámlázni.

A Szolgáltató a munka folyamán jogosult a naptári hónapoknak megfelelő és arányos köztes számlát kibocsátani.

Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató teljesítéséhez szükséges anyagot késve adja át, úgy a határidő a Megrendelő késedelmével meghosszabbodik.

Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató jogosult késedelmi kamatot felszámolni a hátralékos összeg erejéig. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori Jegybanki alapkamat kétszerese, de minimum havi 5.000,- Ft, azaz ötezer forint.

Amennyiben a Szolgáltató az idegen helyen bekövetkezett hiba, változtatás miatt kénytelen a javítást elvégezni, úgy a Szolgáltató 25.000,- Ft, azaz huszonötezer forint / óra díjat jogosult kiszámlázni.

Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató előzetes ellenvéleményével ellentétes döntés alapján bekövetkezett hiba kijavítását kéri, úgy a Szolgáltató a hiba elhárításáért 10.000,- Ft, azaz tízezer forint / óra díjat jogosult kiszámlázni.

A Szolgáltató a Díjszabásban foglaltak alapján jogosult a kiszállási díjat megállapítani és kiszámlázni.

 

 

 

KÖTBÉR

 

Kötbér fizetését a Szolgáltató csak külön, írásbeli szerződésben, külön kikötés mellett vállal a szerződéses feladat díjazásához igazodóan:

 1. a kötbér maximális összege a szerződéses összköltség 20%-a,
 2. napi 0,1% mértékben.

 

A Szolgáltató csak és kizárólag akkor tartja magára nézve kötelezőnek, ha ezt a külön, írásbeli szerződésben a felek kifejezetten kikötik, és a Megrendelő projektmanagement díjat fizet.

 

 

KÉSEDELMES FIZETÉS

 

A késedelmes teljesítés esetén a Szolgáltató a mindenkori Jegybanki alapkamat kétszeresét jogosult kiszámlázni.

Amennyiben a Megrendelő késedelembe esik, a Szolgáltató nyolc nap után írásban felszólítja teljesítésre.

Írásbeli közlésnek minősül a visszaigazolt e-mail.

Amennyiben a Megrendelő késedelembe esik, úgy a Szolgáltató a weboldal elérését és/vagy működését korlátozni jogosult.

Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató jogosult minden naptári hónap elteltével a Díjszabásban meghatározott mértékű adminisztrációs díjat kiszámlázni.

A késedelem teljesítésre történő felhívás nélkül is beáll.

 

 

ADATVÉDELEM, ADATKEZELÉS

 

A Szolgáltató törekszik a Megrendelő adatának védelmére, azonban a szerveren elhelyezett adat teljes biztonságát nem tudja szavatolni. A biztonságos adattovábbítás végett https (biztonsági kapcsolatot) ajánl a rendszer működtetéséhez.

A Szolgáltató az esetleges adatvesztésből eredő kárért semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szolgáltatót és a Megrendelőt a birtokába jutott információ vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli.

Harmadik személy számára csak és kizárólag a másik fél előzetes írásos engedélyével jogosult információ átadására, valamint az információ saját felhasználásra.

A Szolgáltató jogosult a Megrendelő nevét, linkjét és weblapját valamennyi lapján, iratán és kiadványán referenciaként partnerei között szerepeltetni, erre a Megrendelő a Szolgáltatót jelen szerződés keretei között kifejezetten fel is hatalmazza. A Szolgáltató ennek során kötelezi magát, hogy a hatályos adatvédelmi törvény rendelkezéseit megtartja.

A Szolgáltató a Megrendelő adatát csak és kizárólag a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezelheti.

 

 

GOOGLE

A Szolgáltató külön szerződés alapján vállalja a weboldal Google-ben történő pozicionálását.

Az optimalizálási szerződés időtartama minimálisan 1 év.

A Szolgáltató munkájáért járó sikerdíj mértékét a mindenkori Díjszabás tartalmazza. A fizetési kötelezettség az eredmény (minimum: 20. pozíció) elérését követően esedékes.

A Megrendelőnek biztosítania kell a Szolgáltató számára a tárhelyhez és a weboldal forráskódjához, valamint az admin felülethez való hozzáférést.

 

 

 

ELÁLLÁS, MÓDOSÍTÁS

 

Főszabályként elállásra-, valamint visszatérítésre nincs lehetőség, ugyanis a Szolgáltató által végzett szolgáltatás automatikusan és a megrendelést követően azonnal (interface-ek közreműködésével) teljesedésbe megy.

A Felek közös megegyezéssel, írásban jogosultak a szerződést módosítani.

Rendkívüli esetben

 

a Megrendelő köteles a Szolgáltató által addig elvégzett munkája, és a felmerült, de nem teljesített követeléseinek a megfizetésére;

 

a Szolgáltató köteles a Megrendelő részére rendszerének tartalmát átadni.

 

Feleknek ezt cégszerű aláírással ellátott, tértivevényes levél útján kell megtenniük.

Rendes felmondásnak van helye minden egyéb esetben, egy hónapos elállási idővel.

Ez esetben a felek gondoskodnak és rendelkeznek a folyamatban lévő ügyekről.

 

 

KONFLIKTUSKEZELÉS

 

A Felek a jelen szerződésből eredő vitáik eldöntését elsődlegesen békés úton rendezik.

Bármely jogvita eldöntésére, amely a jelen szerződésből, vagy ezzel összefüggésben, ennek megszegésével, megszűnésével, érvényességével, értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerinti illetékes Törvényszéknek.

 

 

Balatonlelle, 2020. november 29.

 

 

Krista Kristóf

ügyvezető